Γενικότερα, η ακαδημαϊκή πολιτική ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου έχει ως στόχο τη διασφάλιση της βελτίωσής του μέσα από την προαγωγή καλών πρακτικών και την εξασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών μάθησης στους φοιτητές του. Η σχετική στρατηγική και η συστηματική προώθηση αυτής της ενίσχυσης επιτυγχάνεται μέσα από την ενσωμάτωση ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης του παρεχόμενου έργου και υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Από την ίδρυσή του, το Πάντειο Πανεπιστήμιο βασίζεται σε μία φιλοσοφία ευρύτερης ποιότητας που προσβλέπει στις θεμελιώδεις αξίες

α) της προόδου της επιστήμης και της μετάδοσης της γνώσης στο πλαίσιο της παιδαγωγικής διαδικασίας, ως δημόσιο Πανεπιστήμιο,

β) της  ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι του Κράτους και οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα που το αφορούν,

γ) του σεβασμού της αξιοκρατίας  στις διαδικασίες των μελών ΔΕΠ και του προσωπικού,

δ) της διαρκούς ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (προγραμμάτων) και

ε) της συμμετοχής των φοιτητών σε όλες τις διαδικασίες που τους αφορούν.

Η συμβολή στην εφαρμογή αυτών των αξιών, στην πράξη, συνιστά το αντικείμενο της Πολιτικής Ποιότητας και την αποστολή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα, το οποίο και διέπει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του.

Η Διοίκηση του Παντείου Πανεπιστημίου, δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συνεργατών και του προσωπικού του, για την τήρηση και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και για τη διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται γι’ αυτό.

Μέτρο της επιτυχίας της πολιτικής αυτής και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, είναι η ικανοποίηση των φοιτητών και στελεχών (ακαδημαϊκού και διοικητικού) του Ιδρύματος, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή και αποδοτική συνεργασία με βασικούς άξονες:

– Τη δημιουργία ενός πρότυπου Ιδρύματος για τη διδασκαλία και την έρευνα

– Τη συνεχή καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίησή τους,

– Την αξιοποίηση της εμπειρίας του Ιδρύματος και των στελεχών του σε νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα στη δια Βίου Μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

– Την δημιουργία ενός ισχυρού συνεκτικού δεσμού μεταξύ του διδακτικού, του διοικητικού προσωπικού του, την εμπέδωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους του παράγοντες του Ιδρύματος μέσω της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, και

– Την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων για τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας.

Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση, βρίσκεται στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου και υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωση του Ιδρύματος, όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο όλης της λειτουργίας του.

Οι ανωτέρω κατευθύνσεις, εξειδικεύονται για κάθε μία από τις βασικές Διεργασίες του Ιδρύματος (διαγωνισμοί, υλοποίηση έργων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγηση Διδασκόντων, παροχή εκπαιδευτικού έργου, κ.α.), οι οποίες αξιολογούνται τακτικά, ώστε να ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται το Ίδρυμα, ενώ η επίτευξή τους αξιολογείται βάσει προκαθορισμένων δεικτών, που ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αξιολογούνται για την επίτευξή τους στις εσωτερικές-εξωτερικές επιθεωρήσεις.