Σύγκλητος

Ανώτατο όργανο διοίκησης του πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος, η οποία έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι., ενώ χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του.

Η Σύγκλητος απαρτίζεται από: α) τον Πρύτανη· β) τους Αντιπρυτάνεις· γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών· δ) τους Προέδρους των Τμημάτων· ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών· ς) τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) και ΕΤΕΠ (ΕιδικόΤεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)· ζ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανις
καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη

κουλούρη

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης
Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου

οικονόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου

Παθεοδώρου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη

Φουντεδάκι

Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών
Αν. Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα

psillla
Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος και καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Κοσμήτορες
Πρόεδροι Τμημάτων