Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών (πτυχίου). Στο Πάντειο λειτουργούν εννέα (9) ΠΠΣ, όσα και τα Τμήματα του Ιδρύματος. Όλα τα προγράμματα σπουδών στο Πάντειο είναι οργανωμένα με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – ECTS (European Credit Transfer System), έτσι ώστε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και οι δραστηριότητες που τα συνθέτουν (διαλέξεις, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, εργασίες, πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία κ.λπ.) να μπορούν να περιγραφούν με την απόδοση αριθμού ECTS. Μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του φοιτητή.

Σε κάθε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αποδίδεται η βαρύτητα των 30 ECTS σε κάθε εξάμηνο, ενώ το σύνολο των ECTS για τη λήψη του πτυχίου ορίζονται κατ’ ελάχιστον σε 240 για διάρκεια οκτώ (8) εξαμήνων. Ο φοιτητές εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο δηλώνοντας ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιλέγουν, στις ημερομηνίες που ορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Κάθε χρόνο, συντάσσεται ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή, απλώς, Οδηγός Σπουδών, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει τους τίτλους των μαθημάτων με τον κωδικό τους, το πλήρες όνομα και την ιδιότητα του διδάσκοντα, πιστωτικές μονάδες, περιγραφή του μαθήματος και ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος δικαιούνται να επιλέγουν και να προμηθεύονται δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και σε κάθε περίπτωση ένα (1) σύγγραμμα ανά μάθημα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

 Η γνώση αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου σε όλα τα Τμήματα. Οι φοιτητές που εισήχθησαν πριν το ακαδ. έτος 2019-2020 και κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ισοτιμία και να πάρουν απαλλαγή από την υποχρέωση διδασκαλίας και εξέτασης στην ξένη γλώσσα. Από το ακαδ. έτος 2019-2020, οι εισαχθέντες απαλλάσσονται από την υποχρέωση διδασκαλίας ξένης γλώσσας, μόνο εφόσον κατέχουν τίτλο εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.