Σκοπός της ΠΑ είναι να δημιουργήσει μία γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής παιδείας και της αγοράς εργασίας. Η δράση αυτή στοχεύει: α) στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων και στην παροχή εφοδίων για την ομαλότερη ένταξή τους στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον· β) στην υποβοήθηση των φοιτητών να ανακαλύψουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα σε χώρους εργασίας και έρευνας, ώστε να υποβοηθηθούν στην επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής κατεύθυνσης ή των μεταπτυχιακών τους σπουδών· γ) στην εξοικείωση με την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στα πεδία του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του κοινωνικού χώρου.

Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη και οι φοιτητές ασφαλίζονται κατά τον χρόνο της άσκησής τους, που διαρκεί τρεις μήνες ανά ακαδ. εξάμηνο.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου αποτελεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς επίσης για την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στοχεύει, περαιτέρω, στην ανάπτυξη κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.