Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που ολοκληρώνεται με την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ).

Τα ΠΜΣ εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

Στο Πάντειο λειτουργούν 15 ΠΜΣ, τα οποία οργανώνουν τα Τμήματα του Ιδρύματος. Λειτουργεί επίσης και Διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο «Φύλο, Koινωνία, Πολιτική». Για την υλοποίησή του συνεργάζονται τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης λειτουργούν δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 1) Νομική και Διοικητική Επιστήμη, με τις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις: α) Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, β) Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, γ) Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση και 2) Οικονομική Επιστήμη.

Στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργεί ΠΜΣμε τίτλο«Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1) Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης και 2) Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ειδικεύσεις: α) Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και β) Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων.

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας λειτουργεί ΠΜΣμε τίτλο: «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: Α. Ειδίκευση Πολιτικής Επιστήμης, με τις θεματικές ενότητες: i. Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική, ii. Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία και Β. Ειδίκευση Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής διαθέτει ΠΜΣ με τίτλο «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής».

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτουργούν τρία (3) ΠΜΣ:

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1) Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία, 3) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία.

Το Π.Μ.Σ. « Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»

Και το Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία»

Στο Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργούν δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» και ΠΜΣ «Ψυχολογία»). Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ) στην «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Master’s Degree in Social Psychology of Conflicts) και το ΠΜΣ «Ψυχολογία» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στην «Ψυχολογία» (Master’s Degree in Psychology) με τρεις Ειδικεύσεις, «Θετική Ψυχολογία», «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» και «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας οργανώνει το διετές ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία».

Στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών λειτουργεί ΠΜΣ με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές», καθώς και ΠΜΣ με τίτλο«Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση» και με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1) Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2) Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική, και 3) Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις: 1) Πολιτιστική διαχείριση, 2) Επικοινωνία και ρητορική των μέσων, και 3) Κοινωνία της πληροφορίας, μέσα και τεχνολογία.

Όλα τα ΠΜΣ του Παντείου παρέχονται δωρεάν.