Κάθε Τμήμα μπορεί να δέχεται μεταδιδακτορικούς ερευνητές, προκειμένου να διεξαγάγουν έρευνα υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ, που ολοκληρώνεται με την κατάθεση σχετικής μελέτης, ή δημοσίευσης άρθρων, ή ο,τιδήποτε αφορά την μεταδιδακτορική έρευνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος. Μεταδιδάκτορες ερευνητές μετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Παντείου.

Με απόφαση της Κοσμητείας που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της Σχολής, μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής.