Το ERASMUS+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας).

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση του Προγράμματος Erasmus+ για να πραγματοποιήσουν:

  • περίοδο σπουδών στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης  
  • πρακτική άσκηση (τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και πρακτική άσκηση.

Για να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας κινητικότητα με μέγιστο αντίκτυπο στους σπουδαστές, η κινητικότητα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των σπουδαστών που συνδέονται με τον εκάστοτε τίτλο σπουδών. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του σπουδαστή για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, πρώτου κύκλου (προπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών), δευτέρου κύκλου (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών) και τρίτου ή διδακτορικού κύκλου.

Υποστήριξη παρέχεται επίσης για πρακτική άσκηση σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών και εντός ενός έτους το αργότερο από την αποφοίτηση του φοιτητή. Στην έννοια της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία σε θέση βοηθού στην περίπτωση σπουδών στον τομέα της διδασκαλίας.

Εάν είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Η κινητικότητα των φοιτητών δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο.

Το Πάντειο έχει 321 διμερείς συμφωνίες με χώρες της Ε.Ε. και  56 διμερείς συμφωνίες από  χώρες εκτός Ε.Ε. Η διεθνής κινητικότητα με χώρες εκτός Ευρώπης θεωρείται αρκετά σημαντική αν λάβουμε υπόψη τη χρονική διάρκεια και την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος. Προφανώς η κινητικότητα σε χώρες της Ευρώπης ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία με συνεχή αύξηση των συμφωνιών και των μετακινούμενων. Τα χρόνια 2016-2020 μετακινήθηκαν συνολικά 780 φοιτητές του Παντείου προς πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ αντίστοιχα ήρθαν στο Πάντειο 701 φοιτητές από ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια.

Την τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά (2019-2020) μετακινήθηκαν συνολικά 316 φοιτητές από το Πάντειο για σπουδές και πρακτική άσκηση. Αξίζει να σημειωθεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών που μετακινούνται στο εξωτερικό για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος Erasmus + Placement.