Η προώθηση της ενεργού, ουσιαστικής, υπεύθυνης και δημιουργικής συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι απόλυτη προτεραιότητα των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων, σε συνδυασμό με ελεύθερα σεμινάρια, διαλέξεις, ανοιχτές συζητήσεις, επιστημονικά συνέδρια και ποικίλες πολιτιστικές δράσεις που οργανώνονται από τα Τμήματα και τις ερευνητικές μονάδες του Παντείου. Μέσα από τη διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, καθώς και την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, διαχρονικό όραμα του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η εμπέδωση ενός σύγχρονου και δυναμικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος για την άρτια και στέρεη εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις της κοινωνίας.

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο παρέχει σπουδές που διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο (μεταπτυχιακές σπουδές) και τον τρίτο (διδακτορικές σπουδές). Επιπλέον παρέχει την ευκαιρία εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.