Ημερομηνία: 26/Μαΐ/2023 Ώρα: 09:30:00
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Διοργανώνει Ημερίδα για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου:
Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα” (GEOINC)
Αρ. Έργου HFRI-FM17-3389, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».
Παρασκευή 26 Μαΐου 2023
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Συγγρού 130, 117 45 Αθήνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ψυχάρης
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης.