Τα Κέντρα αποτελούν μικρές ερευνητικές ή εκπαιδευτικές μονάδες που υπάγονται σε Τομέα ενός από τα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου και καλύπτουν συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα. Σκοπός των Κέντρων είναι η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενό τους, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα Κέντρα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2005, με αποφάσεις της Συγκλήτου, και σήμερα λειτουργούν συνολικά 15 Κέντρα, καλύπτοντας εξειδικευμένους τομείς έρευνας και συσπειρώνοντας γύρω από ποικίλες ερευνητικές δράσεις μέλη ΔΕΠ, ομότιμους και αφυπηρετήσαντες καθηγητές, μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, Μεταδιδάκτορες Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των Τμημάτων. Στους ιστότοπους των Τμημάτων αναρτώνται πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους και οι σύνδεσμοι για τις ιστοσελίδες των Κέντρων.