Στο Πάντειον Πανεπιστήμιο λειτουργούν ερευνητικές μονάδες όπου διεξάγεται ερευνητικό, μελετητικό και εκπαιδευτικό έργο σε εξειδικευμένα αντικείμενα με στόχο την υποβοήθηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος, την παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας, αλλά και τη διάχυση και εφαρμογή της επιστήμης στην κοινωνία και στην αγορά.
Τα Εργαστήρια αποτελούν ερευνητικές μονάδες που έχουν κύριο σκοπό

  1. την υποβοήθηση και παραγωγή νέας έρευνας,
  2. τη διασύνδεση της έρευνας, σε ένα καθορισμένο γνωστικό πεδίο Τομέα ή Τμήματος, με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών διατριβών,
  3. την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην έρευνα,
  4. την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδίως εκπόνηση μελετών, μετρήσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων, επιμέλεια εκδόσεων, οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, κ.λπ.

Στο Πάντειον έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 30 Εργαστήρια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Εντάσσονται σε τομείς και τμήματα, όπου και μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τη δράση τους.