Το Πάντειον Πανεπιστήμιο, ως το μοναδικό μονοθεματικό Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών της χώρας μας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, της καινοτομίας και της κριτικής σκέψης για τη διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, καθώς και των κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Σχηματικά, η ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα μέλη της ακαδημαϊκή κοινότητας του Παντείου μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον, στη θεωρητική έρευνα με στόχο την ανάπτυξη νέας γνώσης στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία. Δεύτερον, στην εφαρμοσμένη έρευνα που επιδιώκει την κατανόηση επίκαιρων κοινωνικών ζητημάτων και αναπτύσσει αποτελεσματικούς και βιώσιμους τρόπους διευθέτησης τους.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 το Πάντειον διαθέτει συνολικά εκατόν τριάντα ένα (131) ενεργά έργα, εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) είναι ευρωπαϊκά, τα είκοσι τέσσερα (24) είναι έργα ΕΛΙΔΕΚ, τα έντεκα (11) είναι έργα ΕΣΠΑ, από έξι (6) είναι έργα ERASMUS, ΚΕΔΙΒΙΜ και έργα ΕΛΚΕ αντίστοιχα και τα υπόλοιπα πενήντα (50) είναι ιδιωτικά έργα. Όπως αναφέρθηκε, το σύνολο της ερευνητικής δραστηριότητας χαρακτηρίζεται έντονα από διεπιστημονικότητα και καινοτομία σε ποικίλους τομείς των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν έργα για:

  • τη διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη αστεακή ανάπτυξη (Έργο: BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for monitoring, assessing and forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus / European Regional Development Fund)
  • την ανάπτυξη σημαντικής γνώσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας από τα παιδιά και τους νέους αλλά και την επίδραση των τεχνολογικών μετασχηματισμών στην καθημερινότητά τους (Έργο: The Impact of Technological Transformations on The Digital Generation – DIGIGEN / HORIZON 2020)
  • την καινοτομία και συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό των δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη (Έργο: CoSIE – Co-creation of Service Innovation in Europe / European Commission).
  • τη διερεύνηση των τρόπων διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος και την παροχή καινοτόμων προτάσεων πολιτικής (Έργο: Beyond the ‘Refugee Crisis’: Investigating Patterns of Integration of Refugees And Asylum Seekers in Greece: BRECHT / ΕΛΙΔΕΚ).
  • την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις τοπικές κοινότητες (Έργο: Growing & Enabling Information Technologies for Online Neighborhoods: Implications & Applications / ΕΛΙΔΕΚ).
  • την ανάπτυξη δεικτών καταγραφής της παιδικής φτώχειας/ευημερίας (Έργο: Understanding Measuring and Monitoring Children’s Welfare: An Action Plan with “the Smile” / ΕΛΙΔΕΚ).
  • την αξιολόγηση της εφαρμογής του μέτρου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης του (Έργο: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αξιολόγηση Εφαρμογής / ΕΣΠΑ).
  • τη διερεύνηση της ανάπτυξης των μητροπολιτικών περιφερειών στον ευρωπαϊκό χώρο (Έργο: Μητροπολιτικές Περιφέρειες στον Ευρωπαϊκό Χώρο / ΕΣΠΑ).
  • Τη μελέτη της διάρθρωσης του αποκεντρωμένου συστήματος διοίκησης και την παρουσίαση και αξιολόγηση του συστήματος χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα (Έργο: Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στην Ελλάδα / ΕΣΠΑ).