Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) για να παρέχει εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Ίδρυμα, ελέγχοντας αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, ελέγχει την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Η ΕΗΔΕ του Ιδρύματος αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, που μπορούν να είναι και ομότιμοι καθηγητές. Η διάρκεια της θητείας των μελών των ΕΗΔΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της ΕΗΔΕ εκπροσωπούν, κατά το δυνατόν, τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου. Δύο τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός Παντείου.

Κάθε πρόταση ερευνητικού έργου, που υποβάλλεται για έγκριση από την ΕΗΔΕ, πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το έντυπο υποβολής αιτήματος συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία. Επίσης όπου είναι απαραίτητο πρέπει ο/η αιτών-ούσα να συμπεριλαμβάνει την δήλωση συγκατάθεσης που προτίθεται να δώσει στους συμμετέχοντες καθώς και τυχόν εγκρίσεις από άλλους φορείς.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί ως προς την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της έρευνας και δεν αξιολογεί το επιστημονικό έργο. Οι διευκρινήσεις που τυχόν ζητήσει η επιτροπή είναι αποτέλεσμα συζήτησης και ομόφωνης απόφασης και δεν αφορούν συγκεκριμένους εισηγητές.

ΠΡΑΞΗ 173/28.07.2021
Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΗΔΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Γενικές Οδηγίες ΕΔΩ
Έντυπο υποβολής ΕΔΩ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

30 Σεπτεμβρίου 2022

21 Οκτωβρίου 2022

25 Νοεμβρίου 2022

16 Δεκεμβρίου 2022

27 Ιανουαρίου 2023

24 Φεβρουαρίου 2023

Επικοινωνία : ehde@panteion.gr