Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) για να παρέχει εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Ίδρυμα, ελέγχοντας αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, ελέγχει την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Η ΕΗΔΕ του Ιδρύματος αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, που μπορούν να είναι και ομότιμοι καθηγητές. Η διάρκεια της θητείας των μελών των ΕΗΔΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών της ΕΗΔΕ εκπροσωπούν, κατά το δυνατόν, τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου. Δύο τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός Παντείου.

Κάθε πρόταση ερευνητικού έργου, που υποβάλλεται για έγκριση από την ΕΗΔΕ, πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το έντυπο υποβολής αιτήματος συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία. Επίσης όπου είναι απαραίτητο πρέπει ο/η αιτών-ούσα να συμπεριλαμβάνει την δήλωση συγκατάθεσης που προτίθεται να δώσει στους συμμετέχοντες καθώς και τυχόν εγκρίσεις από άλλους φορείς.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί ως προς την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της έρευνας και δεν αξιολογεί το επιστημονικό έργο. Οι διευκρινήσεις που τυχόν ζητήσει η επιτροπή είναι αποτέλεσμα συζήτησης και ομόφωνης απόφασης και δεν αφορούν συγκεκριμένους εισηγητές.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ​ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τακτικά Μέλη

Χρυσοχόου Ξένια, Πρόεδρος, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Παναγοπούλου Φερενίκη, Αναπ. Πρόεδρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Πετούση Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ψημμένος Ιορδάνης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου

Μιχαηλίδου Μάρθα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

Αναπληρωματικά Μέλη

Παπούλη  Ελένη,  Λέκτορας  Εφαρμογών  του  Τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεντούρα Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Χαντζή Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Σκαμνάκης Χριστόφορος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου

Περεντίδης  Σταύρος,  Ομότιμος  Καθηγητής  του  Τμήματος  Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θεόδωρος Παπαχρυσάνθου

Γενικές Οδηγίες ΕΔΩ
Έντυπο υποβολής ΕΔΩ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

12 Απριλίου 2021

10 Μαϊου 2021

24 Μαϊου 2021

7 Ιουνίου 2021

Επικοινωνία : ehde@panteion.gr