Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια και αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 
 
Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια και αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
ΑΔΑ: 63Ο2469Β7Α-Γ41  και  ΑΔΑΜ:20PROC007489756
 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ημερομηνία :    30 Οκτωβρίου  2020    Ημέρα :   Παρασκευή    Ώρα : 10.00 π.μ.
 
Συνημμένα εδώ
 
 
 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym