Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθ.πρωτ. 7669/24-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΗΞ469Β7Α-047    και ΑΔΑΜ:20PROC007369985), σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2023, ή από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (εάν υπογραφεί μετά την 1/1/2021)  μέχρι και την 31η.12.2023.  

CPV: 50750000-7 : Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 
18.000,00 €  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τρία (3) έτη. 
14.516,13 €  ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τρία (3) έτη. 
Ανά έτος στο ποσό των 6.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό των 4.838,70 € ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ημερομηνία :     6/10/2020  Ημέρα : Τρίτη  Ώρα : 11.00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία :   6/10/2020  Ημέρα : Τρίτη   Ώρα : 11.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο γραφείο της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών – 1ος όροφος κτιρίου Διοικήσεως) Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα Αττικής   

Σε περίπτωση έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω Covid19, o διαγωνισμός δύναται να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.6 του Ν.4412/2016.  
Συνημμένα (Προκήρυξη, Οικονομικη Προσφορά, ΤΕΥΔ)