Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό – επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη)

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθ.Πρωτ. 7661/24-9-2020  (ΑΔΑ: 6Τ7Ρ469Β7Α-ΟΗΣ   και ΑΔΑΜ: 20PROC007369964) , σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό – επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη):  

1). Του λογισμικού συστήματος (BMS – TREND SOFTWARE) διαχείρισης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Νέου Κτηρίου (Κτήριο 3) και   

2). Των οπτικοακουστικών συστημάτων των Αιθουσών Διδασκαλίας και Αμφιθεάτρων του Κεντρικού Κτηριακού Συγκροτήματος (Κτήρια 1, 2 και 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2023,  ή από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (εάν υπογραφεί μετά την 1η/1/2021) μέχρι και την 31η.12.2023.    

CPV 72514100-2 Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

50.400,00 €  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τρία (3) έτη. 

40.645,16 €  ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τρία (3) έτη. 

Ανά έτος στο ποσό των 16.800,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό των 13.548,38 € ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 6/10/2020  Ημέρα :      Τρίτη        Ώρα : 10.00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία :   6/10/2020   Ημέρα :      Τρίτη        Ώρα : 10.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο γραφείο της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών – 1ος όροφος κτιρίου Διοικήσεως) Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα Αττικής  

Σε περίπτωση έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω Covid19, o διαγωνισμός δύναται να διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.6 του Ν.4412/2016.

 

Συνημμένα (Προκήρυξη, Οικονομικη Προσφορά, ΤΕΥΔ)