Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση με την Εταιρεία «ARCHIMEDIA Α.Ε»

 

Σύμβαση

Προμήθεια υπηρεσιών μετάπτωσης και παραμετροποίησης συστήματος φοιτητολογίου και ενσωματωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

ΑΔΑ:9Μ5Ω469Β7Α-Λ7Λ

ΑΔΑΜ: 20SYMV007078278