Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση με την Εταιρεία «ARCHIMEDIA Α.Ε»

 

Σύμβαση

Προμήθεια υπηρεσιών μετάπτωσης και παραμετροποίησης συστήματος φοιτητολογίου και ενσωματωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

ΑΔΑ:9Μ5Ω469Β7Α-Λ7Λ

ΑΔΑΜ: 20SYMV007078278

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym