Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Προμήθεια του λογισμικού λογοκλοπής Turnitin, σύμφωνα με απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων, για ένα
έτος (1/7/2020 έως και 30/6/2021).
ΑΔΑ: ΨΠΝ0469Β7Α-07Ρ SIGN αδαμ 20SYMV006955999.

Σύμβαση - απόφαση ΣΥγκλήτου - Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης