Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κατά τη 8η συνεδρίαση στις 14 Φεβρουαρίου 2020 (Θέμα 17ο) (ΑΔΑ:69Ψ0469Β7Α-ΚΗΥ), αποφάσισε και ενέκρινε την Τελική Κατακύρωση για τον με α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 65683 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, με αριθ.03/2019, με αριθ.πρωτ.2621/2-8-2019, για την προμήθεια εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΑΔΑΜ 19PROC005389896), στην μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία «ROM ΨΗΦΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ: 095324796, ΔΟΥ:ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΙΛΟΛΑΟΥ 111Α, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, τηλ. 2107564475, με τη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του Διαγωνισμού στο ποσό των 95.319,49 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,   ήτοι το ποσό των 76.870,56 € ευρώ μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:9334/19-9-2019 και α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 150496   οικονομική της προσφορά.

  • Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9349.06.01 Δημοσίων Επενδύσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικονομικού έτους 2019. (ΣΑΕ 546 με   κωδικό έργου:2014ΣΕ54600084) ΑΔΑ:ΩΑΨΚ465ΧΙ8-ΔΝΧ και ΑΔΑΜ:19REQ005386514.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανερχόταν στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και των λοιπών κρατήσεων, ήτοι το ποσό των 80.645,16 € μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των λοιπών κρατήσεων.

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης προσφυγής, θα αποσταλεί ανακοίνωση πρόσκληση στην εταιρεία, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Ισμήνη Α. Κριάρη

 

 

Συνημμένα αρχεία (Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, Απόσπασμα της Συγκλήτου του Ιδρύματος)

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym