Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ δεσμίδων λευκού φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Ανάθεση προμήθειας 2.200 δεσμίδων λευκού φωτοαντιγραφικού χαρτιού των πεντακοσίων (500) φύλλων διαστάσεων Α4 βάρους ογδόντα (80) γραμ./μ2 και 90 δεσμίδων λευκού φωτοαντιγραφικού χαρτιού των πεντακοσίων (500) φύλλων διαστάσεων Α3 βάρους ογδόντα (80) γραμ./μ2
 
ΑΔΑ:  6ΞΘΝ469Β7Α-Μ7Ο
ΑΔΑΜ:19SYMV006126066
 
 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym