Διαγωνισμοί - Προμήθειες

AΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ»

ΑΔΑ:ΩΜΣΞ469Β7Α-ΓΛΒ

ΑΔΑΜ:19SYMV006125352

 

Συνημμένα

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym