Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση προμήθειας με την εταιρεία ANOVA CONSULTING, λογισμικού Quick Testing, Twain Scanner Kodak Alaris 2050 ή ισοδύναμο ( πλέον του λογισμού αναγνώρισης) και αναλωσίμων

ΑΔΑ: ΩΛΘΓ469Β7Α-ΝΗ3

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym