Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Ραδιοτηλεοπτικού Στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Ραδιοτηλεοπτικού Στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για δύο (2) έτη από την υπογραφή της συμβάσεως (CPV: 50300000-8 Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό) (ΚΑΕ 0439-00-01) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της με αριθ. 05/2019 Διακήρυξης με αριθ.πρωτ. 5169/19-12-2019.    ΑΔΑ:698Ο469Β7Α-3Ψ1 και ΑΔΑΜ: 19PROC006072242
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία : 9 Ιανουαρίου 2020    Ημέρα :     Πέμπτη    Ώρα : 11.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία :  9 Ιανουαρίου 2020    Ημέρα :     Πέμπτη     Ώρα : 11.30 π.μ.

 05/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ́

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym