Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ

Δημοσίευση Προκήρυξης έξι (6) θέσεων Καθηγητών, στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο

 

 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο    Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1611/9.10.2020 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη έξι (6)

θέσεων Καθηγητών ως εξής :

 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ: «ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ»

 Αριθμ.Προκήρυξης 31002/20.7.2020

 ΤΟΜΕΑΣ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»

 Αριθμ.Προκήρυξης 29453/13.7.2020

 

 Αριθμ.Προκήρυξης 27596/3.7.2020

 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

 Αριθμ.Προκήρυξης 30405/16.7.2020

 

 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

 Αριθμ.Προκήρυξης 31000/20.7.2020

 

 Αριθμ.Προκήρυξης 30998/20.7.2020

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 11-12-2020.

 

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (ΦΕΚ 2657/30.6.2020 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:

 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών :

210 - 772 3333

 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών :

 

 

210 - 772 3997

 

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών :

 

 

 

210 - 772 2023

Ο Πρύτανης

 

 Ανδρέας Γ. Μπουντουβής