Μελέτες και Περιοδικές Εκδόσεις

 

Η δραστηριότητα των Ακαδημαϊκών Μελών του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει:

 

► την έκδοση Μονογραφιών και διεύθυνση / επιμέλεια Συλλογικών Έργων,

► την κυκλοφορία Επιστημονικών Δελτίων, Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων,

► την διεύθυνση Περιοδικών Επιθεωρήσεων.  
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym