ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.19/26-5-2021 (θέμα 8ο) (ΑΔΑ:ΨΕ26469Β7Α-ΑΚ2  και ΑΔΑΜ:21REQ008786929) Απόφασης του Πρυτανικού… Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμβαση ανάθεσης για άμεση επισκευή ανελκυστήρων.

Ανάθεση για Άμεση επισκευή ανελκυστήρων του Κεντρικού Κτηριακού Συγκροτήματος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στη συντηρήτρια εταιρεία «START… Continue Reading Σύμβαση ανάθεσης για άμεση επισκευή ανελκυστήρων.

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για από 2022 έως 2024

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με ανοιχτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη… Continue Reading Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για από 2022 έως 2024

Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων.

  Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου στην εταιρεία «DIMEX ΕΙΔΗ… Continue Reading Ανάθεση της προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων.

ΣΥΜΒAΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας

    Σ Υ Μ Β Α Σ Η   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας… Continue Reading ΣΥΜΒAΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας