Η ΒιΚεΠ είναι ανοικτής πρόσβασης με δυνατότητα χρήσης από όλους τους πολίτες, δανειστική για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντείου, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό της Βιβλιοθήκης εντός του χώρου της. Επεκτείνοντας την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στη Γνώση το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει αποδεχτεί και επικυρώσει με απόφαση της Συγκλήτου τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση και στο πλαίσιο αυτή η ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδημος» είναι ανοιχτής πρόσβασης για όλο τον κόσμο.

Δανεισμός

Η ΒιΚεΠ παρέχει στα μέλη της, που διαθέτουν κάρτα βιβλιοθήκης (μόνιμη ή προσωρινή), την υπηρεσία του δανεισμού ώστε αυτά να συμβουλεύονται υλικό της συλλογής εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης με προϋπόθεση την τήρηση των όρων χρήσης, που περιγράφονται στον Κανονισμό Χρήσης.

Μόνιμη κάρτα δανεισμού χορηγείται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό) και στα συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσωρινή κάρτα διάρκειας τριών ετών από τη χορήγηση της διατριβής τους χορηγείται στους διδάκτορες του Πανεπιστημίου. Προσωρινή κάρτα διάρκειας δύο ημερών έως ενός έτους μπορεί να χορηγείται μετά από απόφαση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης: α) σε διδάσκοντες σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σε ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές, β) σε όσους διεξάγουν, αποδεδειγμένα, ερευνητικό έργο. 

Σήμερα η ΒιΚεΠ εξυπηρετεί περίπου 17.000 χρήστες και ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών χρηστών καθημερινά. Το ύψος κινήσεων στο γραφείο δανεισμού ετήσια ανέρχεται στις 150.000 περίπου, από τα υψηλότερα στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο.

Διαδανεισμός

Η ΒιΚεΠ παρέχει στα μέλη της και σε συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού την υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων και παραγγελίας άρθρων περιοδικών. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας προμηθεύονται έντυπο υλικό, που δεν υπάρχει στην τοπική συλλογή, από βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης της Ελλάδας συμμετέχοντας στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (Ε.Δ.Ε.Τ.Β.), ενώ συνεργάζεται και με βιβλιοθήκες και προμηθευτές του εξωτερικού, όπως Subito (κατάλογος Γερμανικών βιβλιοθηκών), European University Institute (EUI), London Schooll of Economics, κ.ά. Η υπηρεσία εξυπηρετεί επίσης αιτήματα διαδανεισμού και παραγγελίες άρθρων από άλλες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παραγγελίες υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής

Η ΒιΚεΠ συνεργάζεται με το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για την ορθολογική ανάπτυξη της συλλογής και τον διαρκή εμπλουτισμό του υλικού της σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τα επιστημονικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται δεκτές και αξιολογούνται από το Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογής όλες οι προτάσεις αγοράς βιβλίων, περιοδικών ή άλλου υλικού του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και άλλων μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Εκπαίδευση στη χρήση της Βιβλιοθήκης

Η παροχή βιβλιογραφικής εκπαίδευσης στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο την εξοικείωση τους με τη χρήση της βιβλιοθήκης αποτελεί τομέα δραστηριότητας που έχει απασχολήσει ποικιλοτρόπως τους εργαζόμενους της Βιβλιοθήκης. Στην πορεία της λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Παντείου (από το 1992 και μετά), με πρωτοβουλία μελών του προσωπικού της οργανώθηκαν σεμινάρια, σε μορφή διαλέξεων, που στόχευαν κατά κύριο λόγο στη μύηση των πρωτοετών φοιτητών στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά στηρίχθηκε καταρχήν στην ελεύθερη βούληση των ενδιαφερομένων φοιτητών, που εκδηλώνονταν ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση της βιβλιοθήκης στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Είδη και περιεχόμενο σεμιναρίων   

Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης

Απευθύνεται καταρχήν στους πρωτοετείς φοιτητές με στόχο την εξοικείωσή τους με τη ΒιΚεΠ ως σύνολο υλικού, οργάνωσης και διαθέσιμων υπηρεσιών. Ειδική έμφαση δίδεται στην εκμάθηση του τρόπου έρευνας του αυτοματοποιημένου καταλόγου (OPAC) με στόχο την επιτυχή ανάκτηση του διαθέσιμου υλικού. Προσφέρεται συνήθως στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς κατόπιν συνεννοήσεως με τα ακαδημαϊκά τμήματα. Για τους φοιτητές ορισμένων τμημάτων η παρακολούθηση του σεμιναρίου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Με στόχο τη διασφάλιση της παρακολούθησης του σεμιναρίου από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, το σεμινάριο θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνει η Βιβλιοθήκη.

Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης

Περιλαμβάνει περιήγηση στην ιστοσελίδα της ΒιΚεΠ με στόχο την εξοικείωση με τον τρόπο οργάνωσης και χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνει η Βιβλιοθήκη.

Εκπαίδευση στη χρήση βάσεων δεδομένων ή άλλων πληροφοριακών εργαλείων

Προσφέρεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) των ακαδημαϊκών τμημάτων και αφορά στην εκμάθηση του τρόπου έρευνας και χρήσης βάσεων δεδομένων που επιλέγονται σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες εξειδικευμένων γνωστικών πεδίων. Επί του παρόντος παρέχεται κατόπιν συνεννοήσεως με διδάσκοντες του πανεπιστημίου.