Το έργο της ΒιΚεΠ υποστηρίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία έχει συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο. Λειτουργεί ως σύνδεσμος της Βιβλιοθήκης με το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές και υποβοηθά την επίλυση των αιτημάτων της Βιβλιοθήκης στα όργανα λήψης των αποφάσεων. Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση της Συγκλήτου, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή και τον αναπληρωτή του και από τον Διευθυντή της ΒιΚεΠ.