Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη χώρα. Με τη σημερινή του ονομασία προήλθε από την κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και ιδρύθηκε το 1997.

Αποστολή του Τμήματος είναι η μελέτη και έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και της Νεότερης Ιστορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και πολιτική θεωρία, την πολιτική φιλοσοφία, την πολιτική κοινωνιολογία και τη συγκριτική πολιτική ανάλυση, τις θεωρίες της δημοκρατίας και του κράτους, τα πολιτικά και κομματικά συστήματα, τη συγκρότηση και λειτουργία των πολιτικών θεσμών, εθνικών και ευρωπαϊκών, τη δημόσια πολιτική και πολιτική οικονομία, καθώς και στη νεότερη και σύγχρονη παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία.

Στόχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και τη κριτική μελέτη του πολιτικού φαινομένου και της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Η πολιτική επιστήμη και η νεότερη και σύγχρονη ιστορία, η κοινωνική και πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, η πολιτική οικονομία και το δημόσιο δίκαιο εντάσσονται ως ιδιαίτερες αλλά αλληλοσυνδεόμενες πειθαρχίες στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Παράλληλα με τη εξειδικευμένη γνώση, επιδιώκονται διεπιστημονικές συνθέσεις σε συγκεκριμένες θεματικές και γεωγραφικές ενότητες που επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση των σύγχρονων προβλημάτων. Το Τμήμα εστιάζει ειδικότερα σε: ελληνικές /βαλκανικές /οθωμανικές/ ευρωπαϊκές σπουδές, σύγχρονες ιδεολογίες, πολιτική και εκλογική συμπεριφορά, συγκρουσιακή πολιτική και κινήματα, οικονομία και πολιτική, δίκαιο και πολιτική, μειονοτικές ομάδες, πολιτική και κοινωνική ιστορία, δημόσια ιστορία. Επίσης, μελετά ιστορικά και στη συγχρονία τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές μετακινήσεις και άλλα ζητήματα που απασχολούν το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Παρά τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας και το γεγονός ότι κανένα πτυχίο δεν εγγυάται σήμερα τη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος μεριμνά με κάθε δυνατό τρόπο για τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών. Συγκριτικές μελέτες από διεθνείς οργανισμούς έχουν δείξει ότι τα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, που εστιάζουν στην αυτενέργεια των φοιτητών/φοιτητριών, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα στην εύρεση ικανοποιητικής απασχόλησης, ενώ αντιθέτως τα αυστηρά εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες υστερούν στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τα πιθανά πεδία απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος είναι: α) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ενδεχομένως με μια πρόσθετη παιδαγωγικού περιεχομένου μαθητεία μετά το πτυχίο), β) σε κρατικές υπηρεσίες και σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, γ) σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, δ) στα ποικίλα μέσα επικοινωνίας.

Στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Τομείς:

  1. Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης
  2. Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας
  3. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Στο Τμήμα εντάσσονται τα εξής Εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Συγκρουσιακής Πολιτικής
  • Εργαστήριο ΚΠΕ (Κέντρο Πολιτικών Ερευνών)
  • Εργαστήριο KENI (Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας)

Στο Τμήμα λειτουργεί Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Α. Ειδίκευση Πολιτικής Επιστήμης, με τις θεματικές ενότητες:

i. Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική

ii. Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία

Β. Ειδίκευση Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας.