Ίδρυση και γνωστικό αντικείμενο

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι ένα νέο και καινοτόμο Τμήμα που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Προέρχεται από την κατάτμηση με το Π.Δ. 106/2004 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που είχε ιδρυθεί το 1989 με το Π.Δ.377/89 και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. Κλείνοντας 30 χρόνια ζωής και επιτυχημένης λειτουργίας, σημαντικά ονόματα της επιστήμης πέρασαν κατά τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών, μεταξύ των οποίων ο Καθηγητής Δημήτρης Τσαούσης και ιδρυτής του Τμήματος, η Καθηγήτρια Λουκία Μουσούρου, η Καθηγήτρια Κυριακή Κασιμάτη που πρόσφατα τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, ο Καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, η Καθηγήτρια Όλγα Στασινοπούλου και ο Καθηγητής Αντώνης Μωϋσίδης οι οποίοι αφήσαν στο Τμήμα παρακαταθήκη την εξαιρετική ποιότητα σπουδών, το σεβασμό στην επιστήμη και το ήθος που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα.

Η Κοινωνική Πολιτική αναφέρεται στην οργανωμένη παρέμβαση του κράτους και των φορέων άσκησης πολιτικών, η οποία μέσα από την αναγνώριση και ικανοποίηση αναγκών – σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο – στοχεύει στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής, την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Η επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας μέσω αναδιανομής πλούτου και ευκαιριών αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό στόχο.

Η Κοινωνική Πολιτική σαν αντικείμενο σπουδών είναι ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό αντικείμενο, στην καρδιά των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που πραγματεύεται τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, την ανάλυση των δομών άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία τους σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο.

Στόχος και Αποστολή του Τμήματος

Στόχος του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/-τριες του με ειδικευμένες γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, την κοινωνιολογία της μεταβολής και του αστικού χώρου, τη γεωγραφία του αγροτικού χώρου, τη δημογραφία και την κρατική ή τη μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της ενσωμάτωσης και των ευπαθών ομάδων, των κοινωνικών δικαιωμάτων, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων και του περιβάλλοντος.

Κεντρική αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξη των φοιτητών/τριών στην αγορά εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές των πτυχιούχων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • σε ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • σε οργανισμούς και γραφεία μελετών,
 • σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας,
 • σε Διοικητικές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
 • σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς,
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης,
 • σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής ανάπτυξης,
 • στα τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 • στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.

Το Τμήμα διαθέτει ΠΜΣ με τίτλο «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2704/9-07-2018 αρ.αποφ.58 και λειτουργεί ανελλιπώς με μεγάλη ζήτηση.

Στο Τμήμα εντάσσονται τα εξής Εργαστήρια: