Η Σχολή Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2013 και περιλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (που λειτουργεί από το 1997) και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (που λειτουργεί από το 2004). Αν και καινούργια, η Σχολή παραπέμπει στη μακρά ιστορία του Παντείου. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είχε πράγματι ιδρυθεί το 1930 ως «Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών» κατά το γαλλικό πρότυπο της École Libre des Sciences Politiques του Παρισιού. Μετά από πολλές μετονομασίες, απέκτησε το 1988 το σημερινό του όνομα «Πάντειο Πανεπιστήμιο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών».

Η συνύπαρξη των δύο προϋπαρχόντων τμημάτων κάτω από την ενιαία στέγη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών δίνει έμφαση στη διεπιστημονικότητα, η οποία χαρακτηρίζει άλλωστε και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Στο εσωτερικό της Σχολής, οι διαφορετικές επιστήμες δε νοούνται ως αδιάβροχες και στεγανές δομές αλλά ως δυναμικοί χώροι που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Κοινός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στον θεωρητικό στοχασμό, τη συγκριτική θεώρηση και την κριτική σκέψη γύρω από τα θεμελιώδη κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, στη διαχρονική και συγχρονική τους διάσταση.  Πολιτικό – ιδεολογική ανάλυση, ιστορική σύνθεση, σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής αποτελούν βασικούς πυλώνες των σπουδών, όπως εξειδικεύονται στα πεδία της πολιτικής επιστήμης, της ιστορίας και της κοινωνικής πολιτικής.