Φυσιογνωμία του Τμήματος: Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί σήμερα το μοναδικό Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη χώρα. Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας σε μια διεπιστημονική προοπτική που περιλαμβάνει την Ιστορία, την Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, το Δίκαιο και την Εγκληματολογία, την Κοινωνική και Πολιτισμική Γεωγραφία, τις Σπουδές Φύλου, την Γλωσσολογία και την Ανάλυση Λόγου, τις Πολιτισμικές και Μετααποικιακές Σπουδές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της θεωρίας και μεθοδολογίας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στην καλλιέργεια της εθνογραφικής έρευνας και της (δια)πολιτισμικής ανάλυσης. Το Τμήμα προωθεί τη διεθνική και διατοπική προσέγγιση κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων καλύπτοντας σε ερευνητικό επίπεδο ένα ευρύτατο γεωγραφικό φάσμα.

Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων.

Το πρόγραμμα σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εστιάζει σε γνωστικές θεματικές όπως: ιδεολογίες και τεχνολογίες της συγγένειας, σύγχρονοι εθνικισμοί, μετανάστευση και κινήσεις πληθυσμών, ετερότητα και εκπαίδευση, κοινωνική οδύνη και βιοπολιτική, θρησκευτικές τελετουργίες και θρησκευτικά κινήματα, χώρος και αστικός σχεδιασμός, εργασία και επισφάλεια, οικονομία και πολιτισμός, «κοινά» και εναλλακτική οικονομία, υλικός πολιτισμός, κράτος και πολιτικοί θεσμοί, ιδιότητα του πολίτη, ανθρωπιστική δράση και κοινωνία πολιτών, φύλο και σεξουαλικότητα, τέχνες, λαϊκός και οπτικός πολιτισμός, γλώσσα και δημόσιος λόγος, τεχνολογία και ψηφιακός πολιτισμός, πολιτικές της υγείας/ασθένειας και της αναπηρίας, κοινωνικά κινήματα και δικαιώματα.

Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οργανώνει το διετές ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» και συμμετέχει στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» .

Ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος: Το Τμήμα έχει ενεργό και συστηματική συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ, Marie Curie, European Commission, ERC) (εδώ λινκ προγραμμάτων από ιστοσελίδα)

Με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του, το Τμήμα αναθέτει τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας σε μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές και ερευνήτριες. Η μεταδιδακτορική έρευνα, που εκπονείται υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος, συνιστά πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή/και σε συγγενή πεδία.

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να συμβάλει στην διερεύνηση και ανάπτυξη θεωρητικών και μεθοδολογικών διεπιστημονικών συζητήσεων σχετικά με το πώς διενεργούμε ανθρωπολογική έρευνα στα σύγχρονα κοινωνικά συμφραζόμενα. Στόχος του ΕΑΕ είναι η συμβολή στο συνδυασμό έρευνας και διδασκαλίας και στην ερευνητική εμπλοκή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών.

Τα Σεμινάρια της Τετάρτης κατέχουν κρίσιμη θέση στη στρατηγική έρευνας του Τμήματος και στη σύνδεσή του με την υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία. Είναι αφιερωμένα σε ειδικές θεματικές ενότητες ανά εξάμηνο καθώς και στην παρουσίαση εθνογραφικών ερευνών σε εξέλιξη. Αποτελούν τόπο επιστημονικής συνάντησης και διαλόγου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Tμήματος και απευθύνονται κατεξοχήν σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Mε δεδομένο τον διεπιστημονικό χαρακτήρα και την προγραμματική εξωστρέφειά του, το Τμήμα αποτελεί πόλο έλξης αλλοδαπών ερευνητών/ερευνητριών και φοιτητών/φοιτητριών, καθώς συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά δίκτυα ΕRASMUS+ και σε μη ευρωπαϊκά στo πλαίσιo του προγράμματος Erasmus+/International Mobility. Δέχεται και αποστέλλει φοιτητές/φοιτήτριες από και προς γνωστά ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην ίδρυση και τη λειτουργία διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογική Εταιρεία (EASA), η Αμερικανική Ανθρωπολογική Εταιρεία (ΑΑΑ), η Διεθνής Ένωση Ανθρωπολογίας της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (INASEA) και η Εταιρεία Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών (MGSA).

Επαγγελματικές προοπτικές

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με δεξιότητες και επιστημονικά/ερευνητικά εφόδια που τεκμηριώνουν τη συστηματική και συγκριτική εθνογραφική ανάλυση, την τεκμηριωμένη επιστημολογικά και κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση και κατανόησή των κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών φαινομένων, την καινοτόμα σκέψη και οπτική, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό πολιτισμό. Επομένως, ο/η Κοινωνικός Ανθρωπολόγος μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική του/της δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των  Διεθνών Οργανισμών και μη κυβερνητικών Οργανώσεων παρεμβαίνοντας είτε άμεσα με σκευή την επιστημονική εξειδίκευση σε χώρους όπως η εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, εθνογραφικά μουσεία, ποικίλους εργασιακούς χώρους, είτε έμμεσα, ως σύμβουλος σε εθνικούς/ περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, όπως  Υπουργεία, Τοπική/ Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση, η τεχνολογία και ο ψηφιακός πολιτισμός ευρύτερα.  Αυτές οι δεξιότητες καθιστούν τους/τις  αποφοίτους του Τμήματος της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – σε μια εποχή εξειδίκευσης, ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων, πολυπαραγοντικής και πολυεπίπεδης κρίσης όπου η κατανόηση της ετερότητας (εθνοτικής, πολιτισμικής, έμφυλης, κοινωνικής, οικονομικής, θρησκευτικής) συνιστά θεμελιώδη δημοκρατικό όρο συμβίωσης- απολύτως αναγκαίους και «περιζήτητους».