Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2013 και αποτελείται από τα Τμήματα «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», «Κοινωνιολογίας» και «Ψυχολογίας».

Στόχος της Σχολής είναι, πρωτίστως η ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών σε διεπιστημονικό επίπεδο και η συνέργεια των Τμημάτων και των γνωστικών αντικειμένων που αυτά θεραπεύουν.

Οι διαφορετικές επιστήμες (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία) αποτελούν δυναμικούς χώρους θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Κοινός στόχος είναι η ακαδημαϊκή εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίοι να είναι σε θέση να προωθούν το θεωρητικό στοχασμό και την κριτική σκέψη στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες.

Εκτός από το ακαδημαϊκό τους έργο, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής αναπτύσσουν και αξιοσημείωτο ερευνητικό έργο σε συνεργασία με φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στα διευρυμένα γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με απώτερο πάντα στόχο τον εφοδιασμό των φοιτητριών και φοιτητών με τα νοητικά εργαλεία της επιστημονικής σκέψης και τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.