Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σκοπός του Τμήματος είναι η σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τη λήψη του πτυχίου αποκτούν γνώσεις στα εξής επιστημονικά πεδία:

Οικονομική Επιστήμη: οι σπουδές παρέχουν ολοκληρωμένη γνώση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα, όπως Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης κ.λπ.

Περιφερειακή Επιστήμη: το πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ολοκληρωμένες σπουδές σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με βασικά αντικείμενα, την Οικονομική του Χώρου, την Περιφερειακή Πολιτική, την Πολιτική Γης και Κατοικίας, την Αστική Ανάπτυξη, την Οικονομική του Περιβάλλοντος, την Οικονομική των Μεταφορών, το Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Πολιτιστική Πολιτική, τον Φυσικό Σχεδιασμό και την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσοτική Ανάλυση: με βασικά αντικείμενα, τα Μαθηματικά, την Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, την Οικονομετρία, τις Ποσοτικές Μεθόδους Οικονομικής Ανάλυσης, τις Μεθόδους Περιφερειακής Ανάλυσης, τη Χαρτογραφία και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και το λογισμικό Στατιστικών και Οικονομετρικών εφαρμογών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απασχολούνται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου και το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων). Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχυρώνουν την ειδικότητα του περιφερειολόγου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη γραφείων μελετών. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης. Επίσης έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Στο Τμήμα λειτουργεί Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης
  • Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ειδικεύσεις: α) Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και β) Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων.