Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ξεκίνησε τη λειτουργία του από το έτος 1963, στα πλαίσια της (τότε) Παντείου Ανωτάτης Σχολής. Από τότε προσφέρει στην ελληνική κοινωνία αποφοίτους, οι οποίοι με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στελέχωσαν και στελεχώνουν τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Τμήμα, μέσα από τα μαθήματα, τα προγράμματα, τις δράσεις και την ατομική και συλλογική έρευνα των μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών, διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών που εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό, έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας, καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 50 έτη. Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του. 
Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλα τα φάσματα της λειτουργίας της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου τομέα σε στενή έννοια, όσο και η λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον, στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό) εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μίας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με γνωστικά αντικείμενα από όλα τα πεδία του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους και των επιχειρήσεων. 
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων Θεσμών, ενώ έχουν θεσμοθετηθεί τρεις τομείς:

α) Οικονομίας,
β) Δικαίου,
γ) Διοικητικής Επιστήμης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ενώ εντάσσονται στους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

  • Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής στον κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων, και
  • Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών στον κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

(εντάσσεται πλέον στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών).
Επιπλέον, στο Τμήμα μας λειτουργεί και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης που βοηθά τους φοιτητές μας να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία και επαφή με διάφορους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, το Τμήμα μας συνεργάζεται με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+, στο πλαίσιο του οποίου οι φοιτητές μας έχουν την επιλογή να επισκεφτούν ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στις συνεργαζόμενες χώρες του Προγράμματος, αλλά και να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. 
Τέλος, στο Τμήμα λειτουργούν τα εξής δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, με τις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις:

i. Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία
ii. Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ
iii. Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση

2. Οικονομική Επιστήμη.