Η Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε το 2013 και αποτελείται από τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) και Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ).

Η Σχολή παρέχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών. Ειδικότερα, τα τμήματα που την αποτελούν παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομική Ανάπτυξη, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελεγκτική και Φορολογία, Διοικητική Επιστήμη και Δίκαιο Επιχειρήσεων.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ υποστηρίζεται από ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, Κέντρα Μελετών και Εργαστήρια που στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Τα Τμήματα της Σχολής και τα μέλη ΔΕΠ αναπτύσσουν μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ παρέχουν και στήριξη σε φορείς ανάπτυξης του δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα.

Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν εξοπλιστεί με γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς για απασχόληση σε πολλές θέσεις στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και διεθνώς, σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στον τρίτο τομέα της οικονομίας.

Η Σχολή μεριμνά για τον συνεχή εμπλουτισμό και ανανέωση του περιεχομένου σπουδών ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και να ανταποκρίνεται όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.