Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποστολή του είναι: «Η θεωρητική και ιστορική-εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και τύπου του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και στελεχών όλων των μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης».

Στόχοι του Τμήματος είναι:

 1. η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει και συγκεκριμένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών προσεγγίσεων,
 2. η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στα συναφή επιστημονικά πεδία, όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες, εξοικείωση με το πεδίο του πολιτισμού και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

Δομή

Το Τμήμα προσφέρει τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν σε κοινό πτυχίο:

 1. Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας
 2. Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
 3. Κατεύθυνση Πολιτιστικής Διαχείρισης

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του Γ΄ έτους σπουδών.

Οι τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος βασίζουν τη λειτουργία τους στα θεσμοθετημένα Εργαστήρια Κατεύθυνσης:

 1. Δημοσιογραφίας
 2. Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
 3. Πολιτιστικής Διαχείρισης

Επιπλέον, στο Τμήμα εντάσσονται τα εξής Ερευνητικά Εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Media Lab)
 2. Εργαστήριο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Δεδομένων και Ψηφιακών Πολιτισμικών Σπουδών

 Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας των αποφοίτων του στα πεδία τα οποία θεραπεύει. Στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται περιλαμβάνεται η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων από τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Καλλιεργείται, επίσης, η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων για την ευδόκιμη επαγγελματική θητεία των αποφοίτων, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως συναισθηματική νοημοσύνη και ηγετικές ικανότητες.

Το ΕΜΠΟ έχει μια ιδιαίτερα αξιόλογη παρουσία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Στις τρεις δεκαετίες της λειτουργίας του συνέβαλε στην αναγνώριση της σημασίας των δημοσιογραφικών σπουδών, του πεδίου της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, της start up νεανικής  επιχειρηματικότητας, ανέπτυξε συστηματική και σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ τα Εργαστήρια των κατευθύνσεών του αναγνωρίζονται από τους σημαντικότερους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του ΕΜΠΟ, μέσω των  Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, είναι η στρατηγική επιλογή να δοθεί έμφαση στις συνεργασίες και στην αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών/διδασκόντων, οι οποίοι προέρχονται από κορυφαίους οργανισμούς δημοσιογραφίας και μέσων, ηγετικές εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, από το οικοσύστημα της κοινωνικής/τεχνολογικής καινοτομίας και της start up  επιχειρηματικότητας, καθώς και από σημαίνοντες πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας. Υιοθετώντας ένα μοντέλο συνεργασίας με πλήθος επαγγελματικών και ερευνητικών φορέων σε όλα τα πεδία που θεραπεύει, καθώς και μέσα από την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς, το ΕΜΠΟ πετυχαίνει τη συνεχή  ενσωμάτωση νέων γνώσεων και πρακτικών αιχμής στο ΠΠΣ.

 Εκπαίδευση φοιτητών/τριών

Το ΕΜΠΟ προετοιμάζει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με δεξιότητες στην προφορική και στη γραπτή έκφραση, στην κριτική, οργανωτική και καινοτόμο σκέψη, στη μεθοδολογία της έρευνας και στον ψηφιακό εγγραμματισμό, στα πεδία της επικοινωνίας και των μέσων, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, της επιχειρηματικής καινοτομίας και της πολιτιστικής διαχείρισης, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών, ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων ή προκλήσεων σε πραγματικά δεδομένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και του πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος δραστηριοποιούνται δημιουργικά, εκδίδοντας ηλεκτρονικά περιοδικά, οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, μικρά κινηματογραφικά φεστιβάλ, διαγωνισμούς για start up επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία, συμμετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικά προγράμματα και παράγοντας ταινίες μικρού μήκους.

Το Τμήμα συμμετέχει πολύ ενεργά σε προ­γράμματα ανταλλαγών με ευρω­παϊκά πανεπιστήμια, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ERASMUS).

Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει και η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Το Τμήμα παρέχει, σε όλους σχεδόν τους τελειόφοιτους και τις τελειόφοιτες, τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε ένα ευρύ φάσμα φορέων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (επιχειρή­σεις, κρατικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς κ.λπ.)

Επαγγελματικές προοπτικές

Απόφοιτες και απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σε ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Τύπου, του Υπουργείου Πολιτισμού, πολλών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, εταιρειών διαφήμισης και έρευνας αγοράς, νεοφυών επιχειρήσεων (start ups), μουσείων, πολιτιστικών ιδρυμάτων, δημιουργικών βιομηχανιών κ.ά.

Το Τμήμα διατηρεί σχέσεις με ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, και αποτελεί σημαντικό συνομιλητή στον δημόσιο διάλογο που αφορά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις δημιουργικές βιομηχανίες, την πολιτιστική πολιτική, κλπ. Η ανταπόκριση αυτή ελέγχεται μεταξύ άλλων και με τη συνεχή επαφή του Τμήματος με τις/τους αποφοίτους του και τη σταδιοδρομία τους τόσο σε επίπεδο σπουδών και ακαδημαϊκής τους πορείας (μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ή εξωτερικού), όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτιστική Διαχείριση».

Το 2014 εγκρίθηκε το αναμορφωμένο ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»  με τρεις κατευθύνσεις:

 1. Πολιτιστική Διαχείριση
 2. Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
 3. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων

Οι δύο νέες κατευθύνσεις υποδέχτηκαν φοιτητές/τριες το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το 2018 το πρόγραμμα μετονομάστηκε σε «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα» και προσφέρει πλέον τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Πολιτιστική Διαχείριση
 2. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία
 3. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων (σε αναστολή λειτουργίας από το 2020-21)