Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποστολή του είναι: «Η θεωρητική και ιστορική-εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και τύπου του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και στελεχών όλων των μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης».

Στόχοι του Τμήματος είναι:

 1. η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία που θεραπεύει και συγκεκριμένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών προσεγγίσεων και
 2. η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστημονικά πεδία, όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες, εξοικείωση με το πεδίο του πολιτισμού και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τρεις Τομείς:

 1. Τομέας Επικοινωνίας
 2. Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 3. Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης

και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο:

 1. Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
 2. Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας
 3. Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την «Πολιτιστική διαχείριση». Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

 • Πολιτιστική διαχείριση
 • Επικοινωνία και ρητορική των μέσων
 • Κοινωνία της πληροφορίας, μέσα και τεχνολογία

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας των αποφοίτων στα πεδία τα οποία θεραπεύει. Στα γνωστικά του αντικείμενα περιλαμβάνεται η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων από τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ, επίσης, καλλιεργεί την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων για την ευδόκιμη επαγγελματική θητεία των αποφοίτων του, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως συναισθηματική νοημοσύνη και ηγετικές ικανότητες.

Το ΕΜΠΟ έχει μια ιδιαίτερα αξιόλογη παρουσία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Στις τρεις δεκαετίες της λειτουργίας του συνέβαλε στην αναγνώριση της σημασίας των δημοσιογραφικών σπουδών, του πεδίου της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, της startup νεανικής  επιχειρηματικότητας, ανέπτυξε συστηματική και σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα,  ενώ και τα τρία Εργαστήριά του, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης, Μέσων Επικοινωνίας (Δημοσιογραφίας) και Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, αναγνωρίζονται από τους σημαντικότερους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

Ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΕΜΠΟ, μέσω των  Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, είναι η στρατηγική επιλογή να δοθεί έμφαση στις συνεργασίες και στην αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών/διδασκόντων, οι οποίοι προέρχονται από κορυφαίους οργανισμούς δημοσιογραφίας και μέσων, ηγετικές εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, από το οικοσύστημα της κοινωνικής/τεχνολογικής καινοτομίας και τη startup  επιχειρηματικότητα, καθώς και από σημαίνοντες πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας,  αρκετοί εκ των οποίων είναι διακεκριμένοι απόφοιτοι του Τμήματος. Υιοθετώντας ένα μοντέλο συνεργασίας με πλήθος επαγγελματικών και ερευνητικών φορέων σε όλα τα πεδία που θεραπεύει, το ΕΜΠΟ πετυχαίνει τη συνεχή  ενσωμάτωση νέων γνώσεων και πρακτικών αιχμής στο ΠΠΣ.

Εκπαίδευση φοιτητών

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος δραστηριοποιούνται παραγωγικά στον χώρο της επικοινωνίας, του πολιτισμού, των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, της διαφήμισης, της δημοσιογραφίας και της τέχνης, εκδίδοντας ηλεκτρονικά περιοδικά, οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, μικρά κινηματογραφικά φεστβάλ, διαγωνισμούς για start up επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία και αγώνες αντιλογίας (debates), συμμετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικά προγράμματα και παράγοντας ταινίες μικρού μήκους.

Το Τμήμα συμμετέχει πολύ ενεργά σε προ­γράμματα ανταλλαγών με Ευρω­παϊκά Πανεπιστήμια, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ERASMUS).

Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει και η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Το Τμήμα παρέχει, σε όλους σχεδόν τους τελειόφοιτους, τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε ένα μεγάλο εύρος φορέων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (επιχειρή­σεις, κρατικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς κ.λπ.)

Επαγγελματικές προοπτικές

Το ΕΜΠΟ προετοιμάζει τους φοιτητές με δεξιότητες στην προφορική και στη γραπτή έκφραση, στην κριτική, οργανωτική και καινοτόμο σκέψη, στη μεθοδολογία της έρευνας, στον ψηφιακό εγγραμματισμό, στην αντίληψη των τάσεων στα πεδία της επικοινωνίας, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, της επιχειρηματικής καινοτομίας στην επικοινωνία και τα μέσα με την αξιοποίηση της ψηφιακής και mobile τεχνολογίας, της διαχείρισης κρίσεων, της στρατηγικής, δημιουργικής και κριτικής σκέψης, των μέσων και της διαχείρισης του πολιτισμού, την ανάπτυξη ψηφιακών, ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων ή προκλήσεων σε πραγματικά δεδομένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και του πολιτισμού. Αυτές οι δεξιότητες κάνουν περιζήτητους τους αποφοίτους του Τμήματος στα πεδία της δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας, της πολιτιστικής διαχείρισης, των δημιουργικών βιομηχανιών, του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων, των startup επιχειρήσεων κ. ά.

Στο Τμήμα εντάσσεται το εξής Ερευνητικό Εργαστήριο/Κέντρο:

 1. Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Media Lab)
 2. Στο Τμήμα εντάσσονται και τα εξής Εργαστήρια:
 3. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας
 4. Εργαστήριο Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
 5. Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
 6. Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Ερευνητική Ομάδα GameLab