Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ένα από τα σχετικά νέα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου. Ιδρύθηκε το 1997 αλλά η ιστορία του ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1960 όταν διδάχθηκε, για πρώτη φορά το μάθημα των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της τότε Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Το 1983 το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης μετονομάστηκε σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών σε αναγνώρι­ση της αυξανόμενης σημασίας του νέου κλάδου των διεθνών σχέσεων αλλά και της λαμπρής παράδοσης της Παντείου στη διδασκαλία του διεθνούς δικαίου, των διεθνών θεσμών και της διπλωματικής ιστορίας. 

Με την πάροδο του χρόνου τα μαθήματα διεθνών σπουδών αυξήθηκαν από περίπου 10, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε παραπάνω από 70 στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με ιδι­αίτερη έμφαση στις διεθνείς σχέσεις και στη μελέτη της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η ανάπτυξη των διεθνών σπουδών μετά το 1989 – στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πλέον – ενισχύθηκε από την ίδρυση του Ινστιτού­του Διεθνών Σχέσεων, ενός θεσμού ο οποίος παρέχει ένα forum-πλαίσιο και την υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή εξει­δικευμένης έρευνας.

Ένας άλλος σημαντικός σταθμός ήταν η ίδρυση του Μεταπτυ­χιακού Προγράμματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που ξεκίνησε το 1994 και λειτουργεί επιτυχώς έκτοτε. 

Το 1997 αποφασίστηκε η ίδρυση ξεχωριστού, πλέον, Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών το οποίο λειτούργησε αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98. 

Σκοπός

Επιδίωξη του Τμήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του μια υψηλού επιπέδου προπτυχιακή παιδεία στις διεθνείς σπουδές που να είναι εφάμιλλη των αντίστοιχων τμημάτων καλών Ευρωπαϊκών & Αμερικανικών πανεπιστημίων. Έτσι, καλλιεργεί τη μελέτη των φαινομένων της διεθνούς κοινωνίας με το θεωρητικό και μεθοδολογικό “οπλοστάσιο” όχι μιας επιστημονικής πειθαρχίας αλλά διεπιστημονικά και ειδικότερα με το δίκαιο και τους θεσμούς, τις διεθνείς σχέσεις, την πολιτική επιστήμη και την πολιτική οικονομία.

Στόχος είναι να καταστούν κτήμα των φοιτη­τών και των φοιτητριών του Τμήματος οι βασικές αρχές του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τη βασική θεωρία και μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων και της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Επιπλέον επιδιώκεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να μελετή­σουν τη βιβλιογραφία και σε δύο ξένες γλώσσες, να μπορούν να διεξάγουν βασική έρευνα (και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολο­γιστών) και να συμμετάσχουν σε επιστημονι­κές δραστηριότητες όπως η παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων πέρα από την διδακτική διαδικασία.

Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τρεις τομείς: Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, ενώ η λειτουργία κατευθύνσεων στο τελευταίο έτος σπουδών – Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί και Ευρωαπαϊκή Ολοκλήρωση – επιτρέπει στους φοιτητές την εξειδίκευση σε αντικείμενα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, πράγμα που διευκολύνει τη μετέπειτα ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική τους πορεία.

Επαγγελματικές προοπτικές

Αν και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση και την εύκολη πρόσβαση σε αντίστοιχου γνωστικού περιεχομένου θέσεις εργασίας είναι γεγονός ότι οι σπουδές που αναπτύσσουν τις αναλυτικές και κριτικές ικανότη­τες, τη δυνατότητα προσαρμογής σε ένα ραγδαία μεταβαλλό­μενο περιβάλλον, τη μεθοδικότητα στην εργασία, την ικανότητα σύλληψης και σχεδιασμού ενός έργου, αλλά και την αμφισβήτη­ση των δεδομένων “αληθειών” και τη δυσπιστία σε εύκολες “λύσεις” περίπλοκων προβλημάτων, προσφέρουν στους από­φοιτους ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο η ποιότητα των σπουδών παίζει ίσως μεγαλύτερο ρόλο από το περιεχόμενο τους στην μετέπειτα πνευματική και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτη­τών. Οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων ενός Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περιλαμβάνουν:

 • το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουρ­γεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ, όπου η γνώση των στελεχών για τη διε­θνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας και τα διε­θνή οικονομικά, κρίνεται απαραίτητη
 • την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία
 • τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 • τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών

Στο Τμήμα εντάσσονται ένα Ινστιτούτο:

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.)

Στο Τμήμα εντάσσονται τα εξής Κέντρα:

 1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.KΕ.Π.Ε.Κ.)
 2. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (Ε.Κ.Ε.Κ.Δ.Α.Α.Δ.)
 3. Κέντρο «Μεσογειακό Πρόγραμμα Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου και Διαπραγμάτευσης» MEPIELAN CENTRE (Mediterannean Programme for International Environmental Law and Negotiation)
 4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL)
 5. Το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών
 6. Panteion Journal of International Institutions and International Law
 7. Κέντρο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Στο Τμήμα λειτουργεί Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές», καθώς και Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση» και με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
 • Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική
 • Δίκαιο και Πολιτική για το Περιβάλλον και την Ενέργεια.