Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελείται από τέσσερις Σχολές, οι οποίες ιδρύθηκαν το 2013. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα, τα οποία προϋπήρχαν των Σχολών και τα οποία με τη σειρά τους δύνανται να αποτελούνται από Τομείς. Οι Σχολές και τα Τμήματα στελεχώνονται από το σύνολο των υπηρετούντων Καθηγητών/Καθηγητριών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Στα Τμήματα ή σε Τομείς εντάσσονται Εργαστήρια, Κέντρα και Ινστιτούτα. Οι παρεχόμενες από τις Σχολές / Τμήματα σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο κύκλο (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο (μεταπτυχιακές σπουδές) και τον τρίτο κύκλο (διδακτορικές σπουδές).