Το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου), (εφεξής για συντομία «Πανεπιστήμιο»), και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» , υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των Μερών. Ενδεικτικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

α) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και της συνυλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.

β) Την από κοινού διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.

δ) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.

ε) Τη διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.

στ) Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.

ζ) Την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

η) Τη συν-διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων που αφορούν το πεδίο εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, και τα λοιπά συναφή επιστημονικά πεδία (Δια Βίου Μάθηση, κ.λπ.)

θ) Κάθε άλλη ερευνητική, ακαδημαϊκή, οργανωτική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη.

Μερικά λόγια για την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ:

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Από το 2005 έως σήμερα στο επίκεντρο της Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ βρίσκεται ο άνθρωπος. Βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοι νότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, παροχή εξειδικευμένων ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα πρότυπα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται από το 2006 έως σήμερα σε περισσότερα από 500.000 άτομα. Μάθετε περισσότερα στο www.iasismed.eu Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram iasis_gr !