Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ιδρύθηκε με τον Ν. Ν.2667/1998 ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας κατ’ εφαρμογή των Αρχών των Παρισίων που υιοθέτησε η Γ. Σ. του Ο. Η.Ε. με την απόφασή της 48/134 «Εθνικοί Θεσμοί για την προώθηση και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΕΘΑΔ) της 20ης Δεκεμβρίου 1993 και αποτελεί τον εθνικό θεσμό προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα.

Η κύρια αποστολή της ΕΕΔΑ συνίσταται στη συνεχή  παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το καθεστώς των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους κινδύνους παραβίασης που ελλοχεύουν και προπαντός η παροχή συμβουλών για τη χάραξη σωστής κεντρικής πολιτικής για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σκοπός της ΕΕΔΑ είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική Επικράτεια.

 Πρόεδρος της ΕΕΔΑ είναι η Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη.

Μέλος, με δικαίωμα ψήφου, της ΕΕΔΑ είναι και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, το οποίο εκπροσωπεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με συνεχή παρουσία και λόγο σε όλες τις σχετικές διαδικασίες.