Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών, με στόχο την προώθηση της διασύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας  με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τη συνεργασία και ανάληψη κοινών συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δράσης με την επιχειρηματικότητα και την εργασία.
  • Σχεδιασμό ή δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
  • Συνεργασία μεταξύ φορέων του ΕΕΑ και ερευνητικών ομάδων του Παντείου Πανεπιστημίου, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), μελών της Διοίκησης του ΕΕΑ, στελεχών αυτού, μελών του, επαγγελματιών και εν γένει μελών της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

  • Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση επιχειρηματιών, επαγγελματιών και εργαζομένων.
  • Συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, πρεσβείες ξένων χωρών, Επιμελητήρια του εξωτερικού και διμερή Επιμελητήρια για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια.

Μέλη του Επιμελητηρίου είναι το σύνολο των επαγγελματιών της περιφέρειας των Αθηνών οι οποίοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του ( 250.000) μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

​Μάθετε περισσότερα στο https://www.eea.gr/