ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει συστήσει αυτοτελές «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ», στο οποίο κάθε φοιτητής/τρια μπορεί, με τη χρήση ειδικού εντύπου να αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ (α) του φοιτητή/τριας και (β) διδασκόντων ή διοικητικών υπηρεσιών, με σκοπό τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου για την επίλυσή του.

Συνήγορος του Φοιτητή στο Πάντειον Πανεπιστήμιο ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου (12/25-02-2021 θέμα 16ο), ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Φίλος.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις και αυτεπαγγέλτως και μπορεί να ζητεί από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή μεριμνά επίσης για την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

Αν ο Συνήγορος του Φοιτητή διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση ενδεχομένως δεν τηρείται η νομιμότητα ή παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, ενημερώνει τους κατά περίπτωση διδάσκοντες ή διοικητικές υπηρεσίες και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

H κακόβουλη υποβολή παραπόνου που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη διδάσκοντος τιμωρείται πειθαρχικά.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί η παρούσα «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» των φοιτητών/φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή, όπου δεν περιλαμβάνονται θέματα τρόπου εξετάσεων και βαθμολόγησης.

Η ‘Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων’ περιγράφεται ακολούθως. 

 Α. Για την καταγραφή παραπόνων από τους/τις φοιτητές/τριες είναι διαθέσιμο Ειδικό Έντυπο Αίτησης, στο οποίο αναφέρουν με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα – παράπονο, συνοδευόμενο από ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Β. Το έντυπο υποβάλλεται :

  • είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sinigoros@panteion.gr
  • είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή, Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671 

Γ. Το έντυπο εξετάζεται από τον Συνήγορο του Φοιτητή, και ασκούνται οι προβλεπόμενες κατ’ άρθρο 55 ν. 4009/2011 αρμοδιότητες.

Δ. Αν το έντυπο υποβληθεί αναρμοδίως, το Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή οφείλει, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, να το διαβιβάσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία ή όργανο, γνωστοποιώντας τούτο στον αιτούντα. Τέτοιες υπηρεσίες ή όργανα, μπορεί να είναι:

  1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, για αναφορά φοιτητή/ήτριας, επί θεμάτων αρμοδιότητάς της.
  2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, για ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  3. Οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή όργανο του Ιδρύματος.

Πάντειον, Μάρτιος 2021