ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Συνήγορος του Φοιτητή

Καθηγήτρια Σοφία Βιδάλη (από 1.3.2022. Αποφ. Συγκλήτου)

Επικοινωνία: sinigoros@panteion.gr

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Καθηγητής Ιωάννης Φίλος (1.3.2021-28.2.2022)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο έχει συστήσει αυτοτελές «ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ», σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει, με τον Οργανισμό του Ιδρύματος και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Σκοπός του/της Συνηγόρου του φοιτητή είναι: α) η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, β) η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, γ) η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και δ) η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4009/2011 :

Ο/η Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του ιδρύματος για την επίλυση τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α` 50), όπως ισχύει.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις και αυτεπαγγέλτως και μπορεί να ζητεί από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

H κακόβουλη υποβολή παραπόνου που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη διδάσκοντος τιμωρείται πειθαρχικά.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή, δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα τρόπου εξετάσεων και βαθμολόγησης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να υποβάλουν αναφορά για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Φοιτητή, μπορούν να απευθυνθούν στη Συνήγορο:

· είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sinigoros@panteion.gr

-είτε αυτοπροσώπως κάθε Τρίτη από τις 12:15 έως τις 13:30 

-είτε πρωινές ώρες μετά από συνεννόηση μέσω email οποτεδήποτε. 

– είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή, Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ