Οι Σύμβουλοι Σπουδών καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Σε κάθε Τμήμα, κάθε χρόνο, ένας ή περισσότεροι Καθηγητές αναλαμβάνουν καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή τους και την εν γένει πρόοδό τους.