Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ξεκίνησε να λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Παντείου Πανεπιστημίου» (επιστ. Υπεύθυνη Καθηγήτρια Δέσπ. Παπαδοπούλου), τον Οκτώβριο 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με στόχο να παρέχει ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών προς φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και πρόσφατα αποφοίτους/ες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η μέριμνα για την ψυχική υγεία βοηθάει και ενδυναμώνει την πρόοδο, τη σταδιοδρομία και την επιστημονική γνώση. Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων. Επιτυγχάνοντας στόχους όπως η καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, βελτίωση της επίδοσης των σπουδών, βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα, διαχείριση συγκρούσεων, ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας, ευημερία και ποιότητα ζωής. Η Υπηρεσία συνεργάζεται και με άλλους φορείς ψυχικής υγείας, όπως τα κέντρα ψυχικής υγείας για την παραπομπή φοιτητών που χρειάζονται ψυχιατρική παρακολούθηση.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης διαρθρώνεται σε δύο κατηγορίες δράσεων και παρεμβάσεων που αντιστοιχούν σε δύο τομείς παροχής υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου:

Α. Ενίσχυση της υπηρεσίας προσβάσιμων συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης

Β. Δημιουργία υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Μετά την έγκριση του Νέου Πρόγραμματος πιστοποιείται η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών δράσεων, αλλά και η δημιουργία νέων με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την υποστήριξη στο σύνολο των φοιτητών μας για έγκαιρη και απρόσκοπη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στο Νέο Πρόγραμμα προστέθηκαν δύο νέες δράσεις :

Γ. Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος σε ξεχωριστά επίπεδα τόσο της Ψυχολογικής Υποστήριξης όσο και της Βιβλιοθήκης

Δ. Δράσεις Δημοσιότητας του Προγράμματος με τη δημιουργία σεμιναρίων, ημερίδων και διεθνών συνεδρίων για τα οποία θα ενημερώνεστε έγκαιρα και αναλυτικά.

Το Πρόγραμμα συνολικά που υλοποείται από το το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των δράσεων μέχρι τον Νοέμβριο του 2022.

Επικοινωνία