• Δικαιούχοι, Διαδικασίες για την παροχή δωρεάν στέγαση στους φοιτητές του Παντείου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου)
  • Δικαιούχοι δωρεάν στέγασης είναι:

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών

  • Διαδικασία για την απόκτηση δικαιώματος δωρεάν στέγασης

1. Ο φοιτητής υποβάλλει τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπει η απόφαση της Συγκλήτου, εντός προθεσμιών που ορίζονται από το τμήμα φοιτητικής μέριμνας

2. Η υπηρεσία εισάγει πρωτόκολλο στις αιτήσεις και διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών, για την πληρότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων. Ακολουθεί μοριοδότηση των αιτήσεων, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου.

3. Η υπηρεσία συντάσσει κατάλογο δικαιούχων και επιλαχόντων, τον οποίο διαβιβάζει στις φοιτητικές εστίες, προκειμένου να λάβουν γνώση

4. Ειδοποιούνται οι δικαιούχοι φοιτητές, για να παραλάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση την οποία οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία της φοιτητικής εστίας

Επικοινωνία με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών