Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Στέγασης

Οι αιτήσεις  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, στη διεύθυνση  https://merimna.panteion.gr

Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα γίνει με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω  οδηγίες.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Στέγασης

 1. Φωτογραφία φοιτητή/τριας, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(εκδίδεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, από το www.gov.gr ή από ΚΕΠ)

Σημείωση: Για τους Κύπριους φοιτητές απαιτείται  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την εκάστοτε αρμόδια αρχή της χώρας τους. Για τους φοιτητές που είναι κάτοικοι εξωτερικού (εκτός Κύπρου) απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης.

3.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων) ή ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

4.Εκκαθαριστικό εφορίας, τελευταίας δήλωσης εισοδημάτων (εκδίδεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, από το Taxisnet)

Σημείωση: Τα αντίγραφα εκκαθαριστικών εφορίας, θα είναι των δύο γονέων και του φοιτητή (εφόσον καταθέτει φορολογική δήλωση).

 • Για τους Κύπριους φοιτητές, απαιτείται βεβαίωση εισοδημάτων, από το τμήμα φορολογίας, για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, βεβαιώσεις εισοδημάτων των γονέων τους (μετάφραση), από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, κατατίθεται εκκαθαριστικό του γονέα που έχει την οικονομική επιμέλεια και επιπλέον, διαζύγιο ή δικαστική απόφαση ή απόφαση επιμέλειας.

Επιπλέον δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται

(Αφορούν μόνο όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)

 1. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών αδελφού/ής, εφόσον κατέχει την φοιτητική ιδιότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας γονέα, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 3. Πιστοποιητικό της ανώτατης συνομοσπονδίας πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή.
 4. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών, επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%

β. Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009.

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή:

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται για την οριστική υποβολή της αίτησης.
 • Υπάρχουν πεδία (προσωπικά στοιχεία) τα οποία ενημερώνονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου. Πριν από την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε όπως επαληθεύσετε την ορθότητα των στοιχείων, σε περίπτωση διαφοροποίησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματός σας, για την έγκαιρη διόρθωση τους.
 • Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε μορφή αρχείων PDF ή JPG.
 • Κατά τη σάρωση των εγγράφων για την δημιουργία των επισυναπτόμενων PDF ή JPG αρχείων, η κάθε όψη πρέπει να έχει και τον κατάλληλο προσανατολισμό.
 • Κάθε δικαιολογητικό το οποίο έχει περισσότερες από μία σελίδα(π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), πρέπει να έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού αρχείου (PDF ή JPG) και όχι κάθε σελίδα χωριστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Για όσο χρονικό διάστημα η αίτηση είναι σε κατάσταση «Πρόχειρο» μπορείτε να την τροποποιήσετε.
 • Με την ολοκλήρωση υποβολής, η αίτησής σας, θα είναι σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο από το φοιτητή» και δεν επιδέχεται τροποποιήσεων.
 • Εάν κατά την επεξεργασία της από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας προκύψουν εκκρεμότητες, θα δείτε την κατάσταση της αίτησή σας να γίνεται: «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή».

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο κατά το διάστημα που έχει οριστεί από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, μετά το πέρας της προθεσμίας «επανυποβολής δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή».

 • Στην περίπτωση που ζητηθεί διόρθωση/προσθήκη δικαιολογητικών (κατάσταση αίτησης, «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή») απαιτείται υποχρεωτικά, μετά την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να κάνετε προεπισκόπηση της αίτησης και στη συνέχεια ΥΠΟΒΟΛΗ.
 • Μετά τον έλεγχο της αίτησή σας από την Επιτροπή της Φοιτητικής Μέριμνας, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την ένδειξη, «Εγκρίθηκε» ή «Απορρίφθηκε».
 • Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρο» και δεν έχουν υποβληθεί εντός καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα αρχεία που επισυνάπτονται πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος αυτό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε κατηγορία πεδίου (έως 2ΜΒ ή έως 3ΜΒ).

Σε περίπτωση που τα αρχεία είναι μεγαλύτερα:

α. Τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας  αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού)

β. Αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις σχετικά με την στέγαση (www.panteion.gr >Νέα> Ανακοινώσεις για φοιτητές)

 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Email επικοινωνίας: kefitmer@panteion.gr

Τηλέφωνα: 2109201641-2109201642-2109201141