Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το έκτο έτος σπουδών και επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, στη διεύθυνση  https://merimna.panteion.gr

Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα γίνει με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού, σύμφωνα με τις παρακάτω  οδηγίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο να υποβληθεί η αίτησή σας, για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας της από την αρμόδια υπηρεσία

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται για την οριστική υποβολή της αίτησης.
 • Υπάρχουν πεδία (προσωπικά στοιχεία) τα οποία ενημερώνονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου. Πριν από την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε όπως επαληθεύσετε την ορθότητα των στοιχείων, σε περίπτωση διαφοροποίησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματός σας, για την έγκαιρη διόρθωση τους.
 • Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε μορφή αρχείων PDF ή JPG.
 • Κατά τη σάρωση των εγγράφων για την δημιουργία των επισυναπτόμενων PDF ή JPG αρχείων, η κάθε όψη πρέπει να έχει και τον κατάλληλο προσανατολισμό.
 • Κάθε δικαιολογητικό το οποίο έχει περισσότερες από μία σελίδα(π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), πρέπει να έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού αρχείου (PDF ή JPG) και όχι κάθε σελίδα χωριστά.
 • Σε περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών, ξενόγλωσσοι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, υποβάλλονται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο από δικηγόρο. Το επικυρωμένο αντίγραφο πρέπει υποχρεωτικά, να συνοδεύεται  από επίσημη μετάφρασή  στην ελληνική γλώσσα.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Σίτισης

 1. Φωτογραφία φοιτητή/τριας, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, από το www.gov.gr ή από ΚΕΠ)

Σημείωση: Για τους Κύπριους φοιτητές απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια αρχή της χώρας τους. Για τους φοιτητές που είναι κάτοικοι εξωτερικού (εκτός Κύπρου) απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης.

3.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων) ή ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

4.Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας δήλωσης εισοδημάτων (εκδίδεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, από το Taxisnet)

Σημείωση: Τα αντίγραφα εκκαθαριστικών εφορίας, θα είναι των δύο γονέων και του φοιτητή (εφόσον καταθέτει φορολογική δήλωση).

 • Για τους Κύπριους φοιτητές, απαιτείται βεβαίωση εισοδημάτων, από το Τμήμα Φορολογίας, για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, βεβαιώσεις εισοδημάτων των γονέων τους (μετάφραση), από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, κατατίθεται εκκαθαριστικό του γονέα που έχει την οικονομική επιμέλεια και επιπλέον, διαζύγιο ή δικαστική απόφαση ή απόφαση επιμέλειας.

Επιπλέον δικαιολογητικά

(Αφορούν μόνο όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες)

1.Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών αδελφού/ής, εφόσον κατέχει την φοιτητική ιδιότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 1. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας γονέα, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 2. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Σημείωση: Φοιτητές που εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 5, της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012, οφείλουν να καταθέσουν (σε μορφή PDF)  τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΑ Φ5/68535/Β3

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Για όσο χρονικό διάστημα η αίτηση είναι σε κατάσταση «Πρόχειρο» μπορείτε να την τροποποιήσετε
 • Με την ολοκλήρωση υποβολής, η αίτησής σας, θα είναι σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο από το φοιτητή» και δεν επιδέχεται τροποποιήσεων
 • Εάν κατά την επεξεργασία της από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας προκύψουν εκκρεμότητες, θα δείτε την κατάσταση της αίτησή σας να γίνεται: «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή» και ταυτόχρονα θα λαμβάνετε ειδοποίηση στο email επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, για περαιτέρω ενέργειές σας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο κατά το διάστημα που έχει οριστεί από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, μετά το πέρας της προθεσμίας «επανυποβολής δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή», η αίτησή σας δεν επιδέχεται τροποποιήσεων
 • Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται πρωτότυπα δικαιολογητικά, θα δείτε την κατάσταση της αίτησής σας να γίνεται: «Επανυποβολή με φυσική παρουσία» και πλέον δεν επιδέχεται τροποποιήσεων. Ταυτόχρονα θα λαμβάνετε ειδοποίηση για την υποβολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στο e-mail επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.
 • Στην περίπτωση που ζητηθεί διόρθωση/προσθήκη δικαιολογητικών (κατάσταση αίτησης, «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή») απαιτείται υποχρεωτικά, μετά την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να κάνετε προεπισκόπηση της αίτησης και στη συνέχεια ΥΠΟΒΟΛΗ
 • Μετά τον έλεγχο της αίτησή σας από την Επιτροπή της Φοιτητικής Μέριμνας, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την ένδειξη, «Εγκρίθηκε» ή «Απορρίφθηκε»
 • Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Πρόχειρο»και δεν έχουν υποβληθεί εντός καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα αρχεία που επισυνάπτονται πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος αυτό που αναγράφεται δίπλα σε κάθε κατηγορία πεδίου (έως 2ΜΒ ή έως 3ΜΒ).

Σε περίπτωση που τα αρχεία είναι μεγαλύτερα:

α. Τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας  αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού)

β. Αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις σχετικά με την σίτιση www.panteion.gr