Α) Κινητικότητα σε χώρες της Ευρώπης (Χώρες του Προγράμματος)

i) Εξερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image1-e1610474144361-1024x524.jpeg
Γράφημα_Εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών ανά κύκλο σπουδών (α.έ. 2016-2020)

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο μετακινεί μεγάλο αριθμό φοιτητών αναλογικά με το μέγεθός του, κατέχοντας μια από τις πρώτες θέσεις μεταξύ του συνόλου των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στοιχείο το οποίο είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό για το μέλλον και την εξέλιξη του Προγράμματος Erasmus+ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο την νέας εποχής και του νέου Erasmus Charter 2021/2027. Η πλειοψηφία των εξερχομένων φοιτητών ανήκει στον 1ο κύκλο σπουδών.

Γράφημα_Εξερχόμενη Κινητικότητα φοιτητών ανά αντικείμενο σπουδών (2016-2020)

Οι φοιτητές που μετακινούνται με το Πρόγραμμα Erasmus+ επιλέγουν Συμφωνίες με τομέα σπουδών συναφή του αντικειμένου τους, με στόχο την αντιστοιχία και την αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολουθούν επιτυχώς στο εξωτερικό. Με το γράφημα αυτό διαπιστώνεται ότι οι τομείς σπουδών που αφορούν την πλειοψηφία των εξερχομένων κινητικοτήτων των φοιτητών αφορούν την Πολιτική Επιστήμη, τις Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και τη Δημόσια Διοίκηση και το Δίκαιο.

 ii) Εισερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές
Γράφημα_Εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών ανά τομέα σπουδών (2016-2020)

Ο αριθμός εισερχομένων φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου είναι αντίστοιχος εκείνου των εξερχομένων, με μεγαλύτερο αριθμό εκείνων που ανήκουν στο προπτυχιακό επίπεδο. Σημαντικός, όμως είναι και ο αριθμός των φοιτητών μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων, που κατά την κινητικότητά τους πραγματοποιούν έρευνα για τη συγγραφή της διατριβής τους.

Γράφημα_Εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (2016-2020)

Οι φοιτητές του εξωτερικού επιλέγουν το Πάντειον Πανεπιστήμιο καθώς προσφέρει μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε ξένη γλώσσα, κυρίως την αγγλική, ενώ παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές που το επιλέγουν για να πραγματοποιήσουν την κινητικότητα Erasmus+ να μελετήσουν τα αντικείμενα που πραγματεύεται, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα σπουδών της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και της Πολιτικής Επιστήμης.

iii) Γεωγραφική κατανομή κινητικοτήτων για Σπουδές

Γράφημα_Γεωγραφική κατανομή κινητικοτήτων φοιτητών για Σπουδές (2016-2020)

Η γεωγραφική κατανομή του συνόλου της εξερχόμενης και της εισερχόμενης κινητικότητας συγκεντρώνεται στις χώρες της Μεσογείου και της Κεντρικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μετακινούμενων φοιτητών αφορά τρεις Μεσογειακές χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία. Επίσης, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που επιλέγουν πολλοί φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου για να πραγματοποιήσουν την κινητικότητα Erasmus+ είναι η Γερμανία και η Πολωνία. Μάλιστα, μεγάλος είναι ο αριθμός των εισερχομένων φοιτητών που προέρχονται από τις χώρες αυτές και πραγματοποιούν την κινητικότητά τους στο Πανεπιστήμιό μας.

iv) Εξερχόμενοι φοιτητές Πρακτική άσκηση Erasmus+ Placement

 

2016-2019: το Πρόγραμμα Erasmus+ Placement έχει υποστηρίξει την Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη 561 φοιτητών/-τριών του Παντείου Πανεπιστημίου για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και συναφείς χώρους εργασίας με το αντικείμενο των σπουδών τους. Το ενδιαφέρον είναι συνεχώς αυξανόμενο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές/-τριες παραμένουν μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης ως εργαζόμενοι/-νες στους φορείς όπου ασκήθηκαν.

Μετακινήσεις ανά χώρα: Πρώτη στις προτιμήσεις είναι η Ισπανία και ακολουθούν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και το Βέλγιο (στις 2 τελευταίες υπάρχουν οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες στην Ε.Ε. που δέχονται μεγάλο αριθμό ασκούμενων). Η επιλογή γίνεται κυρίως βάσει των πιθανοτήτων για επαγγελματική αποκατάσταση μετά την Πρακτική Άσκηση.

Ως φορέα Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/-τριες επιλέγουν κυρίως Εξωτερικές Υπηρεσίες (Πρεσβείες). Ακολουθούν επιλογές ανάλογες με τις σπουδές τους, όπως επιχειρήσεις (Οικονομικά και Marketing), Ανθρωπιστικές οργανώσεις (σπουδές στην Κοινωνιολογία και την Κοινωνική Πολιτική), Ψυχολογία (ποικίλους φορείς), Μουσεία/Πολιτιστικούς φορείς (σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ή στον Πολιτισμό) και MME για τον κλάδο της δημοσιογραφίας